Η Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων της εταιρίας ΖΕΩ

Αποτελεί τον επιδιωκόμενο στόχο της εταιρείας,  και τις ειδικότερες ευθύνες της διοίκησης που απορρέουν από αυτήν. Στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή ασφαλών προϊόντων που να εναρμονίζονται με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων FSSC 22000, έτσι ώστε η εταιρεία να εγγυάται την ποιότητα και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων της και να παρέχουν απόλυτη ασφάλεια στον τελικό αποδέκτη, καθώς και η εξυπηρέτηση των πελατών, έτσι ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των και ταυτόχρονα να συμμορφώνονται με την τρέχουσα Νομοθεσία.

Η εταιρεία με την πολιτική ποιότητας έχει δεσμευτεί για την τήρηση των παρακάτω:

 • Η παραγωγή προϊόντων που να συμμορφώνονται στις Διατάξεις τους Κανονισμούς και Πρότυπα που τα αφορούν και είναι κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται.
 • Κατευθυντήρια γραμμή η ποιότητα των προϊόντων, η οποία πρέπει να παρέχεται στον πελάτη σε όλα τα επίπεδα προδιαγραφών του με δραστηριότητες ελεγχόμενες και σωστά σχεδιασμένες.
 • Ικανοποίηση των διμερών συμφωνηθέντων απαιτήσεων ασφάλειας των πελατών.
 • Διατήρηση αποτελεσματικής επικοινωνίας με προμηθευτές, πελάτες και αρμόδιες αρχές ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται επαρκής πληροφόρηση αναφορικά με την ασφάλεια τροφίμων.
 • Επιλογή των προμηθευτών με αυστηρές προδιαγραφές και κριτήρια καθώς και με συνεχή έλεγχο.
 • Στελέχωση της εταιρίας με προσωπικό υπεύθυνο και με γνώση, το όποιο να ανταποκρίνεται πλήρως στον σημαντικό του ρόλο για την διασφάλιση της υγιεινής των παραγομένων τροφίμων.
 • Συνεχής επένδυση της εταιρίας στην εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της.
 • Εφαρμογή του ΣΔΑΤ όπως προβλέπεται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου FSSC
 • Παροχή των απαραίτητων για την εγκατάσταση και την λειτουργία του συστήματος οικονομικών πόρων και μέσων.
 • Συνεχής παρακολούθηση του ΣΔΑΤ  και επικύρωση της αποτελεσματικότητας του.
 • Συνεχής βελτίωση του ΣΔΑΤ, ώστε να καλύπτονται οι αυξανόμενες ανάγκες  πελατών & οι νέες απαιτήσεις της Νομοθεσίας

Όλο το προσωπικό της εταιρείας είναι υπεύθυνο για την διαχείριση της ποιότητας και της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων της εταιρείας  και δεσμεύεται με ταυτόχρονες ενέργειες για μία συνεχή προσπάθεια, που αφορά την βελτίωση όλων των παρεχόμενών προϊόντων και υπηρεσιών, θέτοντας πάντα ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο και στόχους, που μπορούν να υλοποιηθούν και αποτιμηθούν με συγκεκριμένες μετρούμενες προδιαγραφές.

 
Δείτε το πιστοποιητικό μας

CERTIFICATE ZEO BAKERS FSSC 22000